Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.: „Weryfikacja stanu technicznego dwóch lin nośnych o średnicy 42 mm wraz
z transportem do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zadanie polega na przewinięciu dwóch lin nośnych o średnicy 42 mm i długości 950 m każda, znajdujących się na terenie SRK S.A Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas – Mos – Jastrzębie III” wraz z oceną ich stanu technicznego przez rzeczoznawcę, i ich transporcie do wskazanej lokalizacji (obiektu) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1.2. Dane techniczne jednej liny:
 Konstrukcja liny oznaczenie –40 6x36WS-NFC 1570 B zZ
 Nominalna średnica liny – 40 mm,
 Rzeczywista średnica liny – 42mm,
 Długość liny – 950 m,
 Waga liny –6080 kg,
 Masa (waga) liny – 6,40 kg/m
1.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1. Uzgodnienie warunków organizacyjnych i technicznych przez Wykonawcę w celu wykonania zadania z SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas – Mos – Jastrzębie III”, w tym między innymi;
 spełnienie warunków dla zatrudnienia podmiotu obcego w ruchu zakładu górniczego,
 dostarczenia i rozliczenia mediów do urządzeń wykorzystywanych w trakcie wykonywanych robót,
 miejsca składowania materiałów, transport materiałów do miejsca wykonywania zadania,

2. Dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich urządzeń, sprzętu i materiałów niezbędnych dla realizacji zadania w ramach zawartej umowy. Do realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca powinien posiadać w pełni sprawne urządzenia – za prawidłowy stan urządzeń, narzędzi, sprzętu itp. użytych do wykonania przedmiotowego zadania odpowiada Wykonawca. Wykonawca do wykonania zakresu zadania może zatrudnić podwykonawcę.

3. Przewinięcie dwóch lin nośnych na bębny dostarczone przez Wykonawcę lub pozyskane z SRK S.A Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas – Mos – Jastrzębie III” przez Wykonawcę (które odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach w tym zakresie).

Istotne warunki zamówienia:
Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty
Termin realizacji zamówienia:
 nie później niż do: 22. 12. 2022 r.

Załączniki:

20221118135351995 18/11/2022

Umowa 18/11/2022

zal_1_form_ofertowy 18/11/2022

zal_1a_osw_wykluczeniu 18/11/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.