Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 30 ust. 4 ustawy – prawo zamówień publicznych.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95, oraz oleju napędowego ON do pojazdów oraz urządzeń spalinowych będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.

2) Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego.

3) Wykonawca zapewni możliwość zakupu paliwa na wszystkich należących do niego stacjach na terenie kraju.

4) Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna stacja położona w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego tj. 41-800 Zabrze ul. Georgiusa Agricoli 2, liczonej wg wskazań licznika pojazdu poruszającego się najkrótszą trasą, z możliwością całodobowego tankowania.

5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).

6) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz dokument określający źródło paliwa.

7) Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliwa:
- benzyna bezołowiowa Pb 95 – 440 litrów
- olej napędowy ON – 1 420 litrów.

a). Wykaz posiadanych pojazdów i parametry techniczne:
- dwa samochody osobowe – benzyna bezołowiowa
- cztery samochody ciężarowe do 3,5t – olej napędowy ON
- dwa autobusy – olej napędowy ON
- kolejka górnicza – olej napędowy ON
- urządzenia spalinowe – benzyna bezołowiowa i ON

Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
I okres rozliczeniowy: od 1 do 15 dnia miesiąca,
II okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

Termin związania ofertą: 14 dni od upływu terminu składania ofert
Termin realizacji zamówienia: od daty pierwszego zamówienia po zawarciu umowy (użycia dowolnej karty flotowej) do dnia 31.12.2022r.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16.11.2022r. do godz. 12:00

Załączniki:

Formularz oferty paliwo 2022 14/11/2022

zał 2 oświadczenie 14/11/2022

zapytanie ofertowe 14/11/2022

wybor oferty

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.