Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zamówienia pn.
„Przeglądy okresowe i naprawa urządzeń dźwigowych oraz zapewnienie pogotowia dźwigowego w budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a także wykonanie resursu dla nowych urządzeń -na lata 2023 -2024”

I.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia wraz z warunkami realizacji usług został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zmówienia stanowiącym załącznik nr 3 dla urządzeń wymienionych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy muszą spełniać warunki dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia potwierdzające, iż może wykonywać modernizację dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą o dozorze technicznym Dz.U. z 2021 poz. 272.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch usług napraw i konserwacji dźwigów (towarowych i osobowych) oraz urządzeń dźwignicowych – wykonywanych na podstawie umowy, przez okres nie krótszy niż jeden rok.
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował:
1) co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia dozorowe do konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych zgodnie z zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się konserwacją dźwigów wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 849 ze zmianami),
2) co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwo „E” do eksploatacji urządzeń do 1 kV, wydane na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) w zakresie określonym w §5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia,
3) co najmniej dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania pomiarów elektrycznych tj. posiadającą świadectwo „D”


Załączniki:

Rozeznanie cenowe dźwigi 04/11/2022

Zał nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy dźwigi 2023 04/11/2022

Zał nr. 6 - Projekt umowy - dźwigi_2023 04/11/2022

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - dżwigi 2023 04/11/2022

Zał. nr 3 -Opis przedmiotu zamówienia - dźwigi_2023 04/11/2022

Zał. nr 4 - wykaz usług - dźwigi 04/11/2022

Zał. nr 5 - wykaz osób - dźwigi 04/11/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.