Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują materiały wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz Cenowy. Ilości w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

2. Istotne warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych w jakości zgodnej z opisem.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Ilości materiałów w formularzu cenowym są podane szacunkowo i mogą ulec zmianie do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 15.12.2022
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

Termin składania ofert do 03.11.2022

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 27/10/2022

Rozeznanie cenowe 27/10/2022

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 27/10/2022

Załącznik nr2 Formularz cenowy 27/10/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.