Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, bezgotówkowa, realizowana na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie Polski, dostawa paliw (tankowanie) do pojazdów służbowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz urządzeń spalinowych w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, całodobowo.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
- niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)
Wykaz pojazdów i parametry techniczne:
- 2 samochody osobowe – benzyna E95
- 4 samochody ciężarowe do 3,5t – olej napędowy ON
- 2 autobusy – olej napędowy ON
- kolejka górnicza – olej napędowy ON
- urządzenia spalinowe – benzyna E95 i ON

Szacowana wielkość zamówienia:
- 700l PB95
- 2700l ON

Wskazane wyżej ilości paliw należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych.
Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanych paliw zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami.
W ofercie należy podać ceny netto, którymi są średnie ceny netto każdego asortymentu paliwa za okres od 01.09.2022 – 30.09.2022. Średnie ceny paliw należy podać w odniesieniu do dowolnej stacji Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Zabrze.
Zamawiający wymaga podania procentowej wysokości upustów udzielonych przez Wykonawcę, których wielkość będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto należy ująć :
-ilość przysługujących Zamawiającemu kart flotowych, przy czym ich ilość nie może być mniejsza niż 9
-adres przynajmniej 1 stacji paliw w obrębie miasta Zabrze
-adresy przynajmniej 2 stacji w odległości nie większej niż 10km od siedziby Zamawiającego tj. 41-800 Zabrze, ul, Georgiusa Agricoli 2.
Zamówienie zostanie zrealizowane po cenie zadeklarowanej przez Wykonawcę.
Rozliczenia finansowe będą realizowane bezgotówkowo. Ceną zakupu jednego litra paliwa będzie cena obowiązująca na danej stacji paliw w dniu zakupu, pomniejszona o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie upust cenowy.
Wykonawca udostępni stały monitoring dokonanych transakcji poprzez udostępnienie wykazu jednostkowych transakcji dokonanych przez Zamawiającego, zawierający takie informacji jak: data, miejsce oraz przedmiot transakcji, ilość oraz wartość transakcji oraz numer karty flotowej na którą transakcja była dokonywana.
Wykonawca dostarczy odbiorcy karty flotowe do dnia: w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Termin płatności: Termin do ustalenia z Wykonawcą, jednak nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze vat.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
Termin realizacji zamówienia: od daty pierwszego zamówienia po zawarciu umowy (użycia dowolnej karty flotowej) do dnia 31.12.2022r.

Załączniki:

Formularz oferty paliwo 2022 25/10/2022

rozeznanie 25/10/2022

zał 1 formularz 25/10/2022

zał 2 oświadczenie 25/10/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.