Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, brak wyboru oferty na podstawie niniejszego rozeznania nie uprawnia Wykonawcy do żadnych roszczeń
z tego tytułu.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania przedmiotu zamówienia pn.:
Dostawa bonów/kuponów żywieniowych do wydawania pracownikom
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w celu otrzymywania przez nich
profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzenia takich posiłków we własnym zakresie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę bonów żywieniowych (kuponów) na realizację posiłków profilaktycznych o wartości nominalnej i w ilości:
- 5zł w ilości 6 324 sztuk (31 620zł)
- 10zł w ilości 13 695 sztuk (136 950zł)
- 15zł w ilości 9 462 sztuk (141 930zł)
Łączna ilość 29 481 sztuk, łączna kwota 310 500zł. Realizowane do wartości zabezpieczonej
w budżecie.
Wartości nominalne bonów oraz ilości szacunkowe nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Minimalny termin ważności: 12 m-cy od złożenia zamówienia.
Bony/kupony z dodatkowym nadrukiem o zakazie kupna alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
Wykonawca musi dysponować siecią punktów (placówek) handlowych i gastronomicznych realizujących bony żywieniowe na posiłki profilaktyczne, oferujących w sprzedaży produkty spożywcze i gotowe posiłki zlokalizowanych na terenie granic administracyjnych Miasta Zabrza.
Bony (kupony) żywieniowe będą zamawiane zgodnie z zamówieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca,
w którym następuje ich realizacja, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ustalonej przez obie strony formie. O zmianach teleadresowych Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego.
Bony (kupony) żywieniowe muszą:
- być dostarczone przez Wykonawcę nie później niż do 3 dni od otrzymania zamówienia,
- posiadać wydrukowany widoczny nominał odpowiednio 5,00 zł, 10,00 zł i 15,00 zł,
- zawierać nazwę wskazującą jednoznacznie na jego przeznaczenie np.: „bon żywieniowy”, „bon profilaktyczny”, „talon żywieniowy”, „talon profilaktyczny”, „kupon żywieniowy” lub inną,
- być ponumerowane (numer wyeksponowany), muszą być pakowane według nominałów podanych w bieżących zamówieniach,
- posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed ich fałszowaniem. Parametry techniczne bonów żywnościowych winny odpowiadać ustalonym standardom dla papierów wartościowych tego rodzaju. Gramatura, rozmiar i kolorystyka bonów winny zapewnić ich poręczność oraz wygodę użytkowania. Z nadruku na Bonach musi jednoznacznie wynikać: ich nominał, termin ważności, kto jest ich emitentem oraz informacja mówiąca, że Bony można wykorzystać jedynie w celu zakupu posiłku lub produktów spożywczych, z wyjątkiem alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie bonów żywieniowych przed ich fałszowaniem ponosi wyłącznie Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za realizację fałszywych bonów.

Załączniki:

Formularz oferty 24/10/2022

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU 24/10/2022

Rozeznanie cenowe 24/10/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.