Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego.

2. Istotne warunki zamówienia
Wykonawca dostarczy narzędzia i materiały eksploatacyjne jednorazowo.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.
Urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta na okres minimum 12 miesięcy.
Ilości narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w formularzu cenowym są podane szacunkowo. Zamówienie będzie zrealizowane jednorazowo.

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30.11.2022
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Termin składania ofert do 28.10.2022.

UWAGA:

Ze względów formalnych termin składania ofert zostaje przedłużony do 31.10.2022

 

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 21/10/2022

Rozeznanie cenowe 21/10/2022

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy ns 21/10/2022

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 21/10/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.