Zapytanie o cenę z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy do realizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów oraz narzędzi teleinformatycznych”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,

które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów oraz narzędzi teleinformatycznych dla potrzeb MGW w roku 2022 wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca 2022 roku.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia drogą telefoniczną/e-mail przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

Termin związania ofertą:

 

                    Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Istotne warunki zamówienia:

 1. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający wymaga minimalnie dwunastomiesięcznego terminu trwałości materiałów, liczonego od daty ich dostarczenia. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był dostarczony jako fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości. Zamawiający nie dopuszcza regenerowanych materiałów. Materiały oraz narzędzia powinny być zapakowane w oryginalne, nienaruszone opakowania.
 2. Koszt dostawy: materiały oraz narzędzia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
 1. Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
 2. Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego.

Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty

 1. Podane w formularzu cenowym kwoty będą obowiązywały do końca trwania umowy.
 1. Warunki płatności: faktura – po wykonaniu dostawy.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru na własny koszt, w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Ofertę należy złożyć:

Osobiście, lub pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 30.08.2022 r. godzina 14:00

Osoba do kontaktu:

Wojciech Uberna tel. 728 406 118 / (32)630 30 91 wew. 2004

Kryteria oceny ofert:                                                                                                                      

Cena                     - 100% (najniższa zaoferowana cena).                            

                                                                                                                                                    

Załączniki:

 1. Zapytanie o cenę 23/08/2022
 2. Formularz cenowy 23/08/2022
 3. Formularz oferty 23/08/2022
 4. Wzór umowy 23/08/2022
 5. Informacja o wyborze oferty 12/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.