Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie konserwacji i napraw, inspekcji serwisowej (diagnozy) oraz ewentualnego remontu elementów składowych podziemnego spływu łodziami w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w MGW w Zabrzu zgodnie ze specyfikacją wymienioną poniżej.

W/w przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie (na żądanie Zamawiającego) inspekcji serwisowych oraz napraw lub remontów:
- w dwóch zestawach (po dwie) łodzi pływających na trasie spływu pomiędzy powierzchnią terenu (rejon ul. K. Miarki) a portem zlokalizowanym w rejonie „Mijanki pod Browarem”,
- instalacji zlokalizowanych w rejonie: portu „Sztolnia”, portu „Przystań” i portu „Pod Browarem” służących do ładowania akumulatorów zabudowanych na pokładach powyższych łodzi,
- pozostałych konstrukcji, maszyn i urządzeń przynależnych do systemu podziemnego spływu łodziami w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w MGW w Zabrzu.
Oferta Wykonawcy winna zawierać koszty roboczogodziny serwisanta, czas reakcji na wezwanie serwisowe, termin gwarancji na części użyte do naprawy, oraz termin gwarancji i rękojmi na usługę serwisową wykonaną w trakcie realizacji umowy na w/w zadania.
W przypadku konieczności naprawy lub wymiany poszczególnych części składowych każdorazowo wymagany będzie do przedstawienia protokół z wyceną kosztów naprawy i usunięcia przedmiotowej awarii.
Wykonanie powyższej inspekcji odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
Materiały i urządzenia użyte do napraw i konserwacji powyższych maszyn, urządzeń i instalacji w ramach niniejszego postępowania winny spełniać następujące warunki techniczne:
- wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś nowe,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje, etc.),
- urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na powyżej opisany przedmiot zamówienia.
Realizacja powyższego zadania w ramach realizacji umowy (na koszt i staraniem Wykonawcy) odbędzie się we wskazanej lokalizacji w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć referencje potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień na kwotę min. 5 tys. zł netto),
Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (usługę serwisową) nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 23/08/2022

zal_2_umowa 23/08/2022

Zal_3_osw_wykl 23/08/2022

zapyt_ocene 23/08/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.