Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty, zabudowę dodatkowej kasety sterującej, wymianę akumulatorów stosowanych do zasilania układu hamulcowego, usuwanie awarii oraz wykonywanie badań kontrolnych zgodnie z DTR.

Urządzenia, części i podzespoły użyte do realizacji umowy muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na serwisowanie i wykonanie usług dla urządzeń wymienionych powyżej.
Serwisowanie powyższego osprzętu odbędzie się we wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
- wyżej wymienione usługi muszą być zlecone firmie posiadającej aktualną rekomendację GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwanie usterek,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości wartości umowy,
- Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej rekomendacji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwania usterek).
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
3. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 28. 02. 2023r.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 22/08/2022

zal_2_wzor_umowy 22/08/2022

Zal_3_osw_wykl 22/08/2022

zapyt_ocene 22/08/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.