Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„Wykonanie badań środowiska pracy dla Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu- ZKWK „Guido”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i wyboru oferty do realizacji z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badań i pomiarów – czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy tj:
- natężenia oświetlenia światłem sztucznym, które należy wykonać we wskazanych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu :
• pod ziemią w liczbie około 160-180 pomiarów
• na powierzchni w liczbie około 50-70 pomiarów
-natężenie hałasu na stanowiskach pracy,
•14 obszarów (stanowisk)pomiarowych
- badania drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne,
•na 4 stanowiskach pracy.
-pomiary kontrolne zapylenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia w rozumieniu rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z dn. 9 czerwca 2017r. poz. 1118 z późn. zm. - 2 stanowisko pracy
Muzeum Górnictwa Węglowego umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wyznaczonych do przeprowadzenia pomiarów w terminie wcześniej ustalonym.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
-niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
-potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Oferta Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. Powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dojazd.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać pomiary w powyżej opisanym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w Polskiej Normie, metodami lub procedurami własnymi akredytowanymi ( potwierdzonymi certyfikatem) przez Polskie Centrum Akredytacji.
Wykonawca usługi otrzymane wyniki pomiarów jest obowiązany porównać z wartościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.06.2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (dz.U.2018 r. poz.1286).
Zamawiający potwierdzi wykonanie pomiarów i dokona zapłaty po wcześniejszym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołów z przeprowadzonych pomiarów.
Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
5. Termin realizacji zamówienia: Do 7 dni od otrzymania zlecenia
6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena- 100%
7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16. 08. 2022r. do godz. 10:00

Załączniki:

Formularz_oferty_05.08.2022 05/08/2022

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU 05/08/2022

Zapytanie_ofertowe_05.08.2022 05/08/2022

Wybór_oferty_25.08.2022

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.