Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Usunięcie 4 drzew zgodnie z decyzją ZNR nr 89/2022 z dnia 13.06.2022 oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych wraz z wycięciem 3 drzew zgodnie z protokołem z oceny stanu zdrowotnego drzew przy Wieży Ciśnień w Zabrzu ul. Zamoyskiego 2; działki nr:2265/3, 2266/3 – stan na 18.07.2022” po uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Zabrze.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1: Usunięcie 4 drzew zgodnie z uprawomocnioną decyzją Z nr 89/2022 z dnia 13.06.2022 w obrębie działki przy ulicy Zamoyskiego 2 w Zabrzu
Zadanie 2: Wykonanie cięć pielęgnacyjnych wraz z wycięciem 3 drzew zgodnie z protokołem z oceny stanu zdrowotnego drzew przy Wieży Ciśnień w Zabrzu ul. Zamoyskiego 2; działki nr:2265/3, 2266/3 – stan na 18.07.2022”, po uzyskaniu uprawomocnionej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Zabrze.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
• wymagane kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy):

3.1. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej dla zadania 1 i 2 z której zostanie sporządzony protokół.
3.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z usunięciem drzew, cięć pielęgnacyjnych oraz redukcji korony drzew objętych zezwoleniem należy przeprowadzić oględziny zadrzewień w celu wykluczenia obecności siedlisk gatunków chronionych w szczególności gniazd ptaków.
3.3 W zadaniu 2 należy uwzględnić zgodnie z protokołem z oceny stanu zdrowotnego drzew wykonanie wiązań elastycznych typu Cobra. Wykonawca powinien ocenić niezbędną wytrzymałość tych wiązań.

3.4. Surowiec drzewny(dłużyce, kłody, grube gałęzie) należy pociąć na ok. 30cm odcinki oraz załadować i przetransportować na miejsce wskazane prze Zamawiającego znajdujące się na terenie działek 2265/3 i 2266/3.
3.5. Zamawiający wymaga usunięcia pni drzew do wysokość 10 cm poniżej trawnika która umożliwi Zamawiającemu uzupełnienie trawnika w tym miejscu dla zadania 1 i 2.
3.6. Roślinność i nasadzenia nie przeznaczone do usunięcia a także system nawadniania (dysze skraplające) oraz pozostała infrastruktura powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, nasadzenia i system nawadniania a także pozostała infrastruktura, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez pracownika MGW w Zabrzu odpowiedzialnego za postępowanie.

4. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.08.2022r.

Załączniki:

Decyzja Z nr 89-2022 29/07/2022

formularz oferty wieża 29/07/2022

mapa nawadniania wieża głowne 29/07/2022

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU 29/07/2022

Protokół z oceny stanu zdrowotnego drzew przy Wieży CIśnień 29/07/2022

Rozeznanie cenowe- Wycinka drzew 29/07/2022

wyboru wykonawcy 19/08/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.