Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą drewna specjalistycznego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują materiały wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz Cenowy
Ilości drewna w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

II. Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna specjalistycznego w jakości zgodnej z opisem przedstawionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr2 niniejszego rozeznania cenowego..
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza

III. Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV. Termin realizacji zamówienia którego dotyczy rozeznanie:
- 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 21/06/2022

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 21/06/2022

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 21/06/2022

Oświadczenie wykonawcy 23/06/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.