Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Zakup wraz z dostawą klejów organiczno-mineralnych typu Krzemopur-HS lub równoważnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych w ilości 39 kompletów wraz z użyczenie odpowiedniej pompy na czas ich podawania.

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji dostawy będącej przedmiotem rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazywania przyczyny.

Termin składania ofert:
Do dnia: 08.06.2022r., do godz. 10.00

Załączniki:

Wzór formularza oferty 02/06/2022

Wzór Umowy 02/06/2022

Zapytanie ofertowe - rozeznanie cenowe 02/06/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.