Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Zadanie nr 1 polega na wykonaniu projektu (wraz z przedmiarem i kosztorysem) przebudowy trasy kolejki podwieszonej typu Beckman C-1 z napędem spalinowym zlokalizowanej w niecce w rejonie szybu „Carnall” wraz z budową rozjazdu w kierunku nowoprojektowanego budynku zajezdni z zapleczem warsztatowym.
Powyższy projekt winien uwzględniać wykonanie przebudowy konstrukcji dworców osobowych zlokalizowanych na powierzchni (SO-1) i w wyrobiskach dołowych GKSD (SO-2), wydłużenie trasy transportu
w rejonie dworca osobowego SO-1 o 12 mb i w rejonie SO-2 o 5 mb, zaprojektowanie rozjazdów technicznych szyn kolejki podwieszonej typu Beckman C-1 na powierzchni w rejonie dworca osobowego SO-1 w kierunku projektowanego do wykonania w przyszłości budynku zajezdni z zapleczem warsztatowym wraz z projektem przebudowy dworca osobowego SO-2 w wyrobiskach dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
W kosztorysie należy uwzględnić wydłużenie trasy kolejki w wyrobiskach dołowych (bez kosztów robót wykonywanych techniką górniczą) i na powierzchni oraz przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej projektowanych robót wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do oddania do ruchu układu transportu ludzi i materiałów zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami. Wszystkie przewidziane do wykonania prace przedstawiono na planie stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do niniejszego zapytania.

1.2 Zadanie nr 2 polega na wykonaniu projektu (wraz z przedmiarem i kosztorysem) przebudowy trasy kolejki podwieszonej typu Beckman C-1 z napędem spalinowym zlokalizowanej w niecce w rejonie szybu „Carnall”.
Powyższy projekt winien uwzględniać wykonanie przebudowy konstrukcji dworców osobowych zlokalizowanych na powierzchni (SO-1) i w wyrobiskach dołowych GKSD (SO-2), wydłużenie trasy transportu
w rejonie dworca osobowego SO-1 o 5 mb i w rejonie SO-2 o 5 mb. W kosztorysie należy uwzględnić wydłużenie trasy kolejki w wyrobiskach dołowych (bez kosztów robót wykonywanych techniką górniczą) i na powierzchni wraz z przebudową dworców osobowych oraz przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej projektowanych robót wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do oddania do ruchu układu transportu ludzi i materiałów zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami. Wszystkie przewidziane do wykonania prace przedstawiono na planie stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zapytania

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na wykonanie projektu zagospodarowania powyższego rejonu.
Plan i projekt winien być na bieżąco konsultowany i uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 20 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji (nadzoru autorskiego) deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od otrzymania zlecenia, jednak nie później niż do: 22. 12. 2022r.).

Załączniki:

zal_1_1a 02/06/2022

zal_2_2a 02/06/2022

zal_3_form_ofert 02/06/2022

zal_3a_osw_wykl 02/06/2022

zal_4_umowa_projekt 02/06/2022

zapyt_ocene 02/06/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.