Zapytanie o cenę z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy do realizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:


„Sukcesywne dostawy paliw do pojazdów i urządzeń na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, bezgotówkowa, realizowana na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie Polski, dostawa paliw (tankowanie) do pojazdów służbowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz urządzeń spalinowych w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, całodobowo.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)

Wykaz pojazdów i parametry techniczne:
- 2 samochody osobowe – benzyna E95
- 3 samochody ciężarowe do 3,5t – olej napędowy ON
- 2 autobusy – olej napędowy ON
- kolejka górnicza – olej napędowy ON
- urządzenia spalinowe – benzyna E95 i ON

Szacowana wielkość zamówienia:
1000 L PB95
3069 L ON

Załączniki:

Formularz oferty 2022 01/06/2022

Formularz oferty paliwo 2023 01/06/2022

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU 02/06/2022

Rozeznanie cenowe paliwo 2022 01/06/2022

Rozeznanie cenowe paliwo 2022 aktualizacja 02/06/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.