ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa Zamówienia: Prowadzanie działań informacyjno-promocyjnych w prasie na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
NIP 648 276 81 67, REGON 278065455

I. PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
1. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp”. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
- opublikowanie w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- opublikowanie zapytania da stronie internetowej zamowienia.muzeumgornictwa.pl

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Usługi
Podkategoria
Usługi drukarskie

III. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
79341000-6 Usługi reklamowe
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79970000-4 Usługi publikacji

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2022r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z dnia 12/05/2022

Załącznik nr 1 ormularz ofertowy prasa 12/05/2022

Załącznik nr 2 oświadczenie - prasa POIIŚ 12/05/2022

Załącznik nr 3 oświadczenie dot wykluczenia - prasa POIIŚ 12/05/2022

Załącznik nr 4 wzór umowy - prasa POIIŚ 12/05/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.