Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa osprzętu niezbędnego do rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej zabudowanej na poziomie 80 w wyrobiskach GKSD
w MGW w Zabrzu”.

Powyższe zapytanie ma celu ustalenie wartości szacunkowej do postępowania prowadzonego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia tylko i wyłącznie ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, i nie może prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów i osprzętu elektrycznego niezbędnego do rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej zainstalowanej w rejonie poziomu 80 w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2022. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie (tabeli) przedstawionych przez Wykonawcę – stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania - do wysokości środków budżetowych zabezpieczonych na realizację powyższego zadania jeżeli nastąpi to przed dniem 15. 11. 2022r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu umowy tj. do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Wszystkie powyższe materiały muszą spełniać wymagania określone w wykazie materiału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Materiały wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:
- wszystkie materiały muszą być nowe i spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- przedmiotowe materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiałów opisanych powyżej i wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiału odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_2 09/05/2022

zal_2_form_ofert 09/05/2022

zapyt_ocene 09/05/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.