ROZEZNANIE CENOWE

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Zamawiający informuje, że przed. wycena nie będzie stanowić oferty wyłaniającej wykonawcę tylko rozeznanie rynku na wyżej opisany przedmiot.

Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zapraszamy do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

  1. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

  1. NAZWA ZAMÓWIENIA

 

Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup i montaż systemu wideokonferencyjnego – zadanie podzielone na 3 części:

  1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
  2. Zakup i dostawa oprogramowania.
  3. Zakup wraz z wdrożeniem systemu wideokonferencji.

 

  • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej polegająca na  zakupie, dostawie, montażu systemu do transmisji i prezentacji treści w wybranych salach w budynku Wieży Ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu wraz z instalacją i całkowitym okablowaniem, podłączeniem, konfiguracją i programowaniem systemu transmisji danych i  sterowania.

 

 

Załączniki:

Formularz oferty 25/04/2022

Rozeznanie cenowe L.dz 1179_2022 25/04/2022

Specyfikacja techniczna - załącznik nr 1 25/04/2022

Załącznik nr 2a FORMULARZ OFERTY 25/04/2022

Załącznik nr 2b FORMULARZ OFERTY 25/04/2022

Załącznik nr 2c FORMULARZ OFERTY 25/04/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.