Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zapraszamy do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.


I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

II. NAZWA ZAMÓWIENIA
    Prowadzanie działań informacyjno-promocyjnych w prasie na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w prasie na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska. Zakres umowy w szczególności będzie obejmował: przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu reklamy/artykułu prasowego, zakup powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie reklamy/artykułu prasowego w wybranym przez Zamawiającego tytule (w ilości i terminach uzgodnionych z Zamawiającym).

Załączniki:

Rozeznanie MGW RRP.271.9.1.2022.AF 14/04/2022

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY - prasa POIIŚ 14/04/2022

Załącznik nr 2 oświadczenie - prasa POIIŚ 14/04/2022

Załącznik nr 3 wzór umowy - prasa POIIŚ 14/04/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.