ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2022”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zgodnie z załącznikiem nr2. – Formularz Cenowy

II. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie materiały budowlane w miarę potrzeb Zamawiającego.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.
Materiały budowlane muszą być objęte gwarancją producenta na okres minimum 12 miesięcy.
Ilości materiałów budowlanych w formularzu cenowym są podane szacunkowo. Poszczególne zamówienia będą realizowane w miarę zapotrzebowania Zamawiającego na dane materiały.

III. Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV. Termin realizacji zamówienia:
- sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 lub do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego
- termin realizacji zamówienia cząstkowego - nie dłużej niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.
V. Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 29.03.2022

VI. Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa.
Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi


Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr2.

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów Umowy w przypadku zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie nie więcej niż o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług publikowany przez Prezesa GUS. Zmiana taka może nastąpić po zakończeniu kwartału kalendarzowego obowiązywania umowy począwszy od zakończenia drugiego kwartału roku 2022.


Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym oraz Formularzu Cenowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sprawę prowadzi: Michał Maksalon. tel kom: 728 406 115
Podpisanie umowy będzie wymagane.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz Oferty
Załącznik nr 2: Formularz Cenowy

Załączniki:

Rozeznanie Cenowe 22/03/2022

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 22/03/2022

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls 22/03/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.