Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa osprzętu niezbędnego do rozbudowy instalacji teletechnicznej zabudowanej w Przekopie na poziomie 80 zgodnie z posiadanymi projektami. Powyższe materiały muszą spełniać niezbędne wymagania do zabudowy w wyrobiskach dołowych w rejonie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej eksploatowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Urządzenia i materiały powyższe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania winny spełniać następujące warunki techniczne:
-muszą być przeznaczone do pracy w dopuszczonym systemie KST Guido,
-wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
-w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
-urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
•tabliczkę znamionową w języku polskim,
•deklarację zgodności (w języku polskim),
•kartę gwarancyjną w języku polskim,
•dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim
W/w urządzenia muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Urządzenia powyższe winny być dostarczone do Zamawiającego
w stanie umożliwiającym podłączenie ich do systemu KST Guido.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu (wskazanego w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego zapytania) do wysokości przeznaczonych na powyższe zadanie środków finansowych.
Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2.Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
•niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto,
•potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
•okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
•Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4.Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni, jednak nie później niż do: 30. 09. 2022r.).

Załączniki:

zal_1_zestawienie.xls 17/03/2022

zal_2_form_ofert 17/03/2022

zal_3_umowa_tel_poz_80 17/03/2022

zap_ocene 17/03/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.