Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa materiałów smarnych, olejów i ropopochodnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów smarnych, olejów i ropopochodnych niezbędnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Wszystkie powyższe materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania określone w wykazie materiału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Materiały wspomniane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:
- wszystkie materiały muszą być nowe i spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz przepisach branżowych,
- w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
- przedmiotowe materiały muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczną (kartę katalogową) lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych opisanych powyżej i wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) materiału odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 5 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień i dostaw),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni, jednak nie później niż do 31. 10. 2022r.).
V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. -- KRYTERIUM: -- Znaczenie procentowe kryterium -- Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. -- Cena -- 75 % -- 75
2. -- Termin realizacji zlecenia -- 25 % -- 25
Razem: -- 100 % -- 100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” :

najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------------- x 100 pkt x 75%
cena badanej oferty brutto

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

- Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w tygodniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:
Termin realizacji zlecenia - zgodnie z ofertą [tygodnie] -- Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zlecenia” (z uwzględnieniem wagi)
8 i więcej -- 1
6 -- 5
5 -- 15
3 -- 18
2 -- 20
1 i mniej -- 25

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 8 tygodni.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 04. 03. 2022r. do godz. 1000,
6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na - Zakup i dostawa materiałów smarnych, olejów i ropopochodnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu”.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Marian Malisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 6612 lub 728966186,
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.
10. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem,
że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.
12. Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.
Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających
z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania
(z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Załączniki:

Załącznik 1 - Zestawienie.xls 28/02/2022

Załącznik 2 - Formularz oferty 28/02/2022

Załącznik 3 - Umowa - smar 28/02/2022

Zapytanie o cenę 28/02/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.