Oznaczenie sprawy:  ZP/26/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu

„Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/26/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 131-298161 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2018 r. 11/07/2018

2. SIWZ ZP/26/MGW/2018 11/07/2018

3. Załącznik do SIWZ 11/07/2018

4. Załączniki Nr 4a do SIWZ – JEDZ espd 11/07/2018

5. Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja 11/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.