BT Smart Search

2015-08-13                            Oznaczenie sprawy:  ZP/63/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości  do 2 300 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na kontynuację i zakończenie inwestycji realizowanej przez Zamawiającego”.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 13/08/2015

doc2. SIWZ 13/08/2015

zip3. Załączniki 13/08/2015

pdf4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/08/2015

pdf5. Zmiana treści SIWZ 20/08/2015

pdf6. Wyjaśnienia treści SIWZ 21/08/2015

pdf7. Załącznik nr 1a 21/08/2015

pdf8. Załącznik nr 1b 21/08/2015

xls9. Załącznik nr 2 21/08/2015

pdf10. Wyjaśnienie treści SIWZ nr. 3  28/08/2015

pdf11. Załącznik nr. 1 do wyjaśnień treści SIWZ nr. 3  28/08/2015

pdf12. Załącznik nr. 2 do wyjaśnień treści SIWZ nr. 3  28/08/2015

pdf13. Załącznik nr. 3 do wyjaśnień treści SIWZ nr. 3  28/08/2015

pdf14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/09/2015

pdf15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01/10/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.