BT Smart Search

2015-04-10                           

Oznaczenie sprawy:  ZP/27/MGW/REOK/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) na zadanie pod nazwą:

Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn. „Wykonanie zabudowy instalacji artystycznej w formie Kopalni dla dziecina terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu”.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 10/04/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie 15/04/2015

zip3. SIWZ 15/04/2015

pdf4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 / Informacja o wizji lokalnej 20/04/2015

pdf5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 14/05/2015

pdf6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02/07/2015

pdf7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22/07/2015

pdf8. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia25/07/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.