BT Smart Search

2015-04-02                            Oznaczenie sprawy:  ZP/30/MGW/REOK/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Wykonanie zasilania awaryjnego w rejonie „Guido”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu02/04/2015

docSIWZ02/04/2015

zipDokumentacja projektowa02/04/2015

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/04/2015

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ 15/04/2015

docxTrzecie zasilanie odpowiedzi 16/04/2015

pdfInformacja z wizji lokalnej 23/04/2015  nieaktualne

pdfInformacja z wizji lokalnej 24/04/2015

doc Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10/06/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.