2014-03-19                            Oznaczenie sprawy:  ZP/09/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"

 

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu 19/03/2014

docSIWZ 19/03/2014

docxOdpowiedzi na pytania Wykonawcy 124/03/2014

docxOdpowiedzi na pytania Wykonawców 225/03/2014

docxInformacja z otwarcia ofert03/04/2014

docxInformacja o unieważnieniu postępowania03/04/2014

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.