BT Smart Search

2015-12-15                            Oznaczenie sprawy:  ZP/86/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie
z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pod nazwą:


Wykonanie remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie – zamówienie uzupełniające”

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.