BT Smart Search

2015-11-18                            Oznaczenie sprawy:  ZP/84/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. ) na zadanie pod nazwą:

Wykonanie zabezpieczeń i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego ekspozycji Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43”.

 


Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 18/11/2015

doc2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18/11/2015

zip3. Dokumentacja Techniczna 18/11/2015

pdf4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05/01/2016

docx5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/01/2016

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.