BT Smart Search

Oznaczenie sprawy:  ZP/71/MGW/2015

 

 

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

 

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie ekspozycji tematycznej w budynku nadszybia Szybu „Carnall” w Zabrzu.

ZP/71/MGW/2015

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w
produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 08/10/2015

docx2. SIWZ 08/10/2015

doc3. Informacja o zmianie SIWZ 09/10/2015

pdf4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 13/10/2015

doc5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12/11/2015

docx6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.