BT Smart Search

2015-09-30                            Oznaczenie sprawy:  ZP/73/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla  usług)określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. )  na zadanie pod nazwą: „Projekt odprowadzania wód kopalnianych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich – Etap I – zamówienie uzupełniające” .

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu:  

„Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 30/09/2015

docx2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30/11/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.