BT Smart Search

2015-09-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/69/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.907  na zadanie pod nazwą:

„.Wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego „Kopalni Królowa Luiza”.

 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/09/2015

doc2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14/09/2015

zip3. Dokumentacja techniczna 14/09/2015

pdf4. Modyfikacja treści SIWZ nr 123/09/2015

docx5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia23/09/2015

pdf6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/01/2016

docx7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/01/2016

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.