BT Smart Search

2015-05-27                            Oznaczenie sprawy:  ZP/44/MGW/REOK/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) na zadanie pod nazwą:

 

„Zaprojektowanie i dostawa specjalistycznego oświetlenia ekspozycyjnego na potrzeby stworzenia podziemnej trasy turystycznej w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu”.

Zadanie współfinansowane ze środków:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 27/05/2015

doc2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27/05/2015

zip3. Materiały graficzne i ilustracyjne 27/05/2015

pdf4. Informacja o unieważnieniu postępowania 10/06/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.