BT Smart Search

2015-04-27                            Oznaczenie sprawy:  ZP/36/MGW/REOK/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) na zadanie pod nazwą: „

Roboty remontowo - montażowe wyposażenia szybu Carnall na terenie Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" przy ul. Wolności 410  w Zabrzu

 

Zadanie I – Wykonanie  klatki schodowej w szybie  Carnall  na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
w Zabrzu  przy ulicy Wolności 410

Zadanie II - Wykonanie  fasady systemowej szklanej
w strefie wejścia do segmentu A w Zabrzu  przy ulicy Wolności 410

Zadanie III – Odtworzenie wyposażenia szybu Carnall wraz z repliką klatki szybowej”.

 

Ww. zadanie realizowane jest w ramach projektu o dofinansowanie pn: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 27/04/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamóweniu 02/05/2015

doc3. SIWZ 02/05/2015

zip4. Dokumentacja techniczna 02/05/2015

pdf5. Informacja nr. 1 o zapytaniach do treści SIWZ, prośba o wizję lokalną 18/05/2015

pdf6. Informacja nr. 2 o zapytaniach do treści SIWZ 03/06/2015

pdf7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03/06/2015

pdf8. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06/06/2015

doc9. Informacja o zapytaniach nr 3 do treści SIWZ12/06/2015

zip10. Dokumentacja techniczna 12/06/2015

pdf11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12/06/2015

pdf12. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/06/2015

pdf13. Informacja o wyborze najkorzystniejzsej oferty 10/08/2015

pdf14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/09/2015

pdf15. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04/09/2015

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.