BT Smart Search

2015-04-10                           

Oznaczenie sprawy:  ZP/32/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wymiana  konstrukcji  krzesła szybowego  szybu  „Kolejowy” na poziomie 320 m.”

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 10/04/2015

doc2. SIWZ 10/04/2015

doc3. Porozumienie techniczne 10/04/2015

pdf4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/05/2015

pdf5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05/06/2015

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.