2014-04-25                            Oznaczenie sprawy:  ZP/16/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 „Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na dwa zadania: 

 Zadanie 1 – Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Niezwykła historia

 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

 Zadanie 2 – Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Kopalnia Edisona”

 Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych

 

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu25/04/2014

docxSIWZ25/04/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 05/05/2014

docxOdpowiedź na pytanie nr 1. 05/05/2014

docxInformacja o unieważnieniu postępowania20/05/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.