poziom 01

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w partnerstwie z Miastem Chorzów.

Zakres prac przewidzianych w projekcie dla Muzeum Górnictwa Węglowego obejmował będzie:

 1. Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych umożliwiających prowadzenie działalności naukowej.
 2. Kompleksowy remont i konserwację zabytkowej i unikatowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu Carnall w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów.
 3. Remont i adaptację budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną, w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym.
 4. Kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) i jego adaptacja na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią.
 5. Zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujący wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.
 6. Kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres Miasta Chorzów obejmuje przebudowę i rewitalizację obiektu hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej wraz z nadszybiem szybu "Hutniczy" na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z zagospodarowaniem terenu, zakupem wyposażenia, konserwacją i renowacją eksponatów wielkogabarytowych i wykonaniem wystawy stałej.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Cele szczegółowe:

-poprawa stanu technicznego cennych zabytków nieruchomych,

-poprawa stanu technicznego oraz konserwacja zabytkowej maszyny parowej,

-poprawa jakości zdegradowanych przestrzeni miejskich, ich kompleksowy remont i adaptację do nowych funkcji,

-zwiększenie przestrzeni pod działalność kulturalną i edukacyjną,

-zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej, konserwację zbiorów

-poprawa jakości obsługi odbiorców przez zapewnienie infrastruktury okołoturystycznej,

-przywracanie pamięci, tradycji, kultury, budowanie tożsamości, zwiększanie liczby osób uczestniczących w kulturze,

-zwiększenie poziomu kompetencji kulturalnych odbiorców poprzez zbudowanie nowej, kompleksowej oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozszerzenie działalności kult. o nowe formy uczestnictwa w kulturze,

-likwidacja barier korzystaniu z kultury przez osoby niepełnosprawne i wykluczone,

-poprawa warunków prowadzenia działalności naukowo-badawczej,

-budowanie efektywnej sieci współpracy.

Całkowita wartość projektu: 111 016 690,00 zł (w tym MGW: 76 207 359,29 zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 34 809 330,71 zł).

Planowana wartość dofinansowania wynosi: 59 026 372,92 zł (w tym MGW: 43 983 556,15zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 15 042 816,77zł).

Termin realizacji: 2017-2021

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą specjalnego formularza: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych
z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014─2020 dostępnych jest→ TUTAJ https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

AKTUALNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W chwili obecnej Muzeum Górnictwa Węgłowego podpisało umowy i realizuje wszystkie prace inwestycyjne założone w projekcie. Wykonawcami poszczególnych zakresów robót są:

 • Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu: Przedsiębiorstwo Robót Transportowych i Budowlanych Cechini Sp.J
 • Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie: Pracownia Konserwatorska ART-RENO Rajner Smolorz
 • Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu: LK INWEST Sp. z o.o.
 • Obiekt Prinz Schonaich i Warsztat Elektryczny - wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu: DOMBUD S.A.
 • Budowa kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall: IP PROINSTAL Sp. z o.o.
 • Konserwacja maszyny parowej: BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia - Partnership project between Coal Mining Museum in Zabrze and Chorzów City.

zestaw logotypów ang 02

PRIORITY AXIS VIII PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AND DEVELOPMENT OF CULTURAL RESOURCES Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020

PROJECT DESCRIPTION

Coal Mining Museum

Coal Mining Museum: restoration at historic building of the former local administrative unit from 1875.

Queen Louise Adit Complex

- “Prinz Schonaich”, “Electrical workshop” building: conservation, restoration and construction work at buildings, historical areas and complexes of these facilities and in their surroundings.

-“Cechownia” building: restoration and construction works at building, reconstruction and repair of the premises or facilities for the purpose of storage studio

Steam winding engine from 1915: restoration and construction works and construction of a steam engine generator.

Chorzów City:

Reconstruction and revitalization of the Former Powerhouse of Royal Iron Works for the needs of the Museum of Metallurgy: conservation and renovation of large-size exhibits
(movable monuments), restoration and construction work at buildings and in their surroundings, creation of permanent exhibition.

Implementation of the project: 2017-2019

The value of the project: 111 016 690,00 PLN (w tym MGW: 76 207 359,29 PLN, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 34 809 330,71 PLN).

The grant: 59 026 372,92 PLN (w tym MGW: 43 983 556,15 PLN, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 15 042 816,77 PLN).

Please be advised that any information about potential irregularities or misuse of funds during the implementation of the project “Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia” can be reported via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or using a special form: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

More information on reporting irregularities in the implementation of projects from the perspective of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020 is available here → https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.