BT Smart Search

2015-12-04                            Oznaczenie sprawy:  ZP/88/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżejkwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. ) na zadanie pod nazwą:

Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja

"Roboty wiertnicze i górnicze"

Do pobrania:

pdf1. Opublkowane ogłoszenie o zamówieniu 04/12/2015

doc2. SIWZ 04/12/2015

zip3. Załączniki 04/12/2015

pdf4. Informacja o zebraniu wykonawców 17/12/2015

pdf5. Informacja z zebrania Wykonawców 23/12/2015

pdf6. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 12/01/2016

pdf7.  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 12/01/2016

pdf8. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/01/2016

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22/02/2016

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.