BT Smart Search

2015-11-19                            Oznaczenie sprawy:  ZP/85/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku obwału skał stropowych w rejonie przecinki nr 4 Schuckmann”

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 19/11/2015

doc2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia 19/11/2015

zip3. Dokumentacja techniczna 19/11/2015

pdf4. Zebranie Wykonawców -1 1/12/2015

pdf5. Informacja z zebrania Wykonawców 07/12/2015

pdf6. Informacja o zebraniu wykonawców 17/12/2015

pdf7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/12/2015

pdf8. Wyjaśnienie treśi SIWZ oraz informacja z zebrania Wykonawców 23/12/2015

pdf9. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26/12/2015

 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18/02/2016

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.