BT Smart Search

2015-11-10                            Oznaczenie sprawy:  ZP/80/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Dostawa urządzeń górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na zadania.” Zadanie 1. Dostawa agregatu sprężarkowego. Zadanie 2. Dostawa urządzenia wiercąco-kotwiącego.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 10/11/2015

doc2. SIWZ 10/11/2015

pdf3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24/11/2015

pdf4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.