BT Smart Search

2015-10-30                            Oznaczenie sprawy:  ZP/79/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości  do 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)
z przeznaczeniem na refundację wkładu własnego poniesionego przez Zamawiającego w ramach realizowanej inwestycji”


Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 30/10/2015

doc2. SIWZ 30/10/2015

zip3. Załączniki 30/10/2015

pdf4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05/11/2015

pdf5. Wyjaśnienie treści SIWZ 05/11/2015

zip6. Załączniki 05/11/2015

pdf7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 20/11/2015

pdf8. Wyjaśnienia tresci SIWZ - 2 20/11/2015

pdf9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02/10/2015

pdf10. Informacja o unieważnieniu postępowania 31/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.