BT Smart Search

2015-10-27                            Oznaczenie sprawy:  ZP/76/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia (powyżej / poniżej) kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie w ramach zamówienia uzupełniającego dodatkowego zakresu badań i analiz geofizycznych” pn.:  „Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich” – zadanie 1. Zgodnie z umową nr 19/2015 z dnia 27.01.2015r.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 27/10/2015

pdf2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.