BT Smart Search

2015-10-09                            Oznaczenie sprawy:  ZP/74/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej) kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie wraz z przebudową dwóch tam izolacyjnych w wyrobiskach kopalni „Królowa Luiza”.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 09/10/2015

doc2. SIWZ 09/10/2015

zip3. Załączniki 09/10/2015

pdf4. Zebranie wykonawców 16/10/2015

pdf5. Informacja o zebraniu wykonawców nr 2 20/10/2015

pdf6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/10/2015

pdf7. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 23/10/2015

pdf8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03/11/2015

pdf9. Wyjaśnienia treści SIWZ 03/11/2015

pdf10. Informacja o unieważnieniu postępowania 08/12/2015

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.