BT Smart Search

2015-09-11                            Oznaczenie sprawy:  ZP/70/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Dostawa i montaż dodatkowych kamer do telewizji przemysłowej CCTV na terenie Parku 12C zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 


Do pobrania: 

pdf1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 11/09/2015

pdf2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01/10/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.