BT Smart Search

2015-08-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/61/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Dostawa i montaż witryn szklanych do Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy
ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu”.


Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/08/2015

doc2. SIWZ 14/08/2015

pdf3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08/09/2015

pdf4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05/10/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.