BT Smart Search

ZP/62/MGW/2015 

07-08-2015

postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia (powyżej / poniżej) kwoty dla (robót budowlanych / dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Oznaczenie sprawy:  ZP/62/MGW/2015

 

„Usuwanie awarii w postaci obwału stropu i ociosu zachodniego na odcinku 3 m Chodnika podstawowego w pokładzie 510 w rejonie połączenia ze sztolnią dziedziczną”


Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07/08/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.