BT Smart Search

2015-07-31                            Oznaczenie sprawy:  ZP/59/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408”.


Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 31/07/2015

doc2. SIWZ 31/07/2015

zip3. Załączniki 31/07/2015

pdf4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31/08/2015

pdf5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11/09/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.