BT Smart Search

2015-07-31                            Oznaczenie sprawy:  ZP/60/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu”


Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 31/07/2015

doc2. SIWZ 31/07/2015

pdf3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02/09/2015

pdf4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25/09/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.