BT Smart Search

2015-06-15                            Oznaczenie sprawy:  ZP/47/MGW/REOK/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (powyżej) kwoty dla (usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.) na zadanie pod nazwą:

„Zaprojektowanie i wykonanie systemu transportu wodnego w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.”

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki Przemysłowej”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 15/06/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 20/06/2015

doc3. SIWZ 20/06/2015

zip4. Dokumentacja techniczna 20/06/2015

pdf5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 – Wizja lokalna21/07/2015

pdf6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14/08/2015

pdf7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07/09/2015

pdf8. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10/09/2015

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.